szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Szkolenia BHP»Wstępne ogólne

Wstępne ogólne

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest zobowiązany prawem w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej zawiadomić na piśmie właściwej jednostki Inspekcji Pracy i właściwego Inspektoratu Sanitarnego o miejscu rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Taki sam obowiązek ciąży na pracodawcy, gdy nastąpią zmiany miejsca lub rodzaju i zakresu prowadzonej działalności. Szczególnie gdy są to zmiany technologii produkcji zwiększające ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia pracowników.

 

Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w całym zakładzie pracy. Odpowiada za ochronę życia i zdrowia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy zastosowaniu wszystkich dostępnych środków technicznych. Prawidłowa organizacja w zakładzie pracy powinna zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracodawca powinien zapewniać przestrzeganie przepisów i zasad BHP, a w razie stwierdzenia uchybień w tym zakresie musi wydać polecenia ich usunięcia. Każdy pracodawca wykonuje nakazy, wystąpienia, decyzje i zarządzenia wydawane przez organy nadzoru nad warunkami pracy i przez Inspekcję Pracy.

 

Poza utrzymywaniem odpowiednich warunków pracy pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie przepisów BHP przed dopuszczeniem ich do pracy. Pracownik nie może być dopuszczony do stanowiska pracy, jeżeli nie posiada odpowiednich kwalifikacji i umiejętności oraz dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie BHP wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem nowego pracownika do przydzielonego mu stanowiska pracy. Ten rodzaj szkolenia składa się z dwóch części:

  • Szkolenia ogólnego – podczas którego odpowiedzialna osoba zapoznaje pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w przepisach Kodeksu pracy, w układach zbiorowych lub regulaminach pracy. Po ukończeniu takiego szkolenia pracownik powinien znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy, oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku. Takie szkolenie jest dla wszystkich osób, rozpoczynających pracę w danym zakładzie pracy. Szkolenie ogólne prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub specjalista spoza zakładu, posiadający kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku specjalisty bhp. Szkolenie może przeprowadzić pracodawca, który sam wykonuje takie zadania lub wyznacza pracownika o odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach, i posiadającego aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia BHP.
  • Szkolenie stanowiskowe – w czasie którego pracownik uzyskuje informacje o czynnikach środowiska pracy na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu. Pracodawca powinien powiadomić pracownika o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą. W trakcie takiego szkolenia pracownik nabywa wiedzy i praktycznych umiejętności mających zastosowanie w zapewnieniu ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia w warunkach codziennej normalnej pracy jak i w sytuacjach awaryjnych. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczony przez pracodawcę pracownik kierujący pracownikami pracującymi na danym stanowisku lub sam pracodawca, jeżeli osoby te posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w danym zakresie i są przeszkolone w prowadzeniu instruktażu stanowiskowego.