szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Szkolenia BHP»Szkolenia okresowe BHP»Szkolenia okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe BHP dla osób kierujących pracownikami

Celem szkolenia okresowego bhp osób, które kierują grupą pracowników w zakładach pracy, jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności tychże osób w zakresie oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Osoby kierujące pracownikami powinny wiedzieć jak zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ochronić pracowników przed zagrożeniami związanymi z pracą na danych stanowiskach. Szkolenie jest przeznaczone dla osób na kierowniczych stanowiskach takich jak: mistrz, brygadzista, kierownicy działów.

W programie tego rodzaju szkoleń przewidziane jest:

  • Omówienie wybranych regulacji prawnych z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów prawa międzynarodowego (dyrektyw Wspólnoty Europejskiej i konwencji MOP) w tym aktualne przepisy dotyczące:

- obowiązków w zakresie bhp osób kierujących pracownikami i ich odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp

- ochrony pracy kobiet i osób młodocianych

- profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników

- metodyki szkoleń w zakresie bhp

- organizacji i kontroli warunków pracy

  • Omówienie różnic w interpretacji niektórych przepisów

W trakcie szkolenia bhp identyfikowane i analizowane są zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia pracowników oraz oceniane jest ryzyko związane z tymi zagrożeniami. Osoby na kierowniczych stanowiskach mogą zapoznać się dzięki szkoleniom z prawidłową organizacją i metodami tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Analizowane są przykładowe okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wypadki powstałe przez niewłaściwą organizację pracy. Uczestnicy szkolenia mogą dowiedzieć się jakie kroki należy podjąć by takie wypadki nie wydarzyły się w przyszłości. Poznają też oni organizację i metodykę szkoleń w zakresie bhp, a w tym metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp. Osoby kierujące pracownikami powinny wiedzieć jak kształtować bezpieczne zachowania podwładnych w pracy. Ponadto osoby te ramach szkolenia zostaną zapoznane z zasadami postępowania w przypadku zaistnienia wypadku i w sytuacji zagrożenia tj. pożar lub awaria, łącznie z omówieniem zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie szkolenia omawiane są przepisy związane z ochroną przeciwpożarową i wymogami ochrony środowiska naturalnego. Zarządzający przedsiębiorstwami poznają skutki ekonomiczne niedostosowania warunków pracy do określonych wymogów (świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników).