szkolenia bhp
Zadzwoń
Dowiedz się więcej

+48 691 021 664

Lub napisz do nas Wyślij zapytanie
Strona główna»Obsługa firm»Zlecenia jednorazowe obsługi firm»Protokół powypadkowy

Protokół powypadkowy

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy. Mimo zachowania różnych środków ostrożności mających zwiększyć poziom bezpieczeństwa pracy wypadki się zdarzają. Wtedy odpowiednie służby BHP mają obowiązek przeprowadzenia odpowiednich procedur powypadkowych. Jedną z takich procedur jest stworzenie protokołu powypadkowego.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uszkodzenie ciała lub śmierć poszkodowanego, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Dane zdarzenie losowe może być uznane za wypadek przy pracy, gdy spełnia wszystkie warunki podane wyżej w definicji.

Protokół powypadkowy to dokument, w którym podane powinny być okoliczności i przyczyny wypadku. Sporządza go zespół powypadkowy, w którego skład musi wchodzić specjalista bhp, w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Spisanie protokołu w terminie późniejszym niż 14 dni od otrzymania wiadomości o wypadku wymaga podania przyczyn tego opóźnienia w treści tego protokołu.

Z treścią protokołu zespół powypadkowy musi zapoznać:

  • poszkodowanego, który ma prawo do zgłoszenia uwag do treści protokołu,
  • członków rodzin zmarłego w wyniku wypadku pracownika, którzy także mają prawo do zgłoszenia uwag,
  • pracodawcę, który zatwierdza protokół wypadkowy.

Pracodawca zatwierdza protokół w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia, chyba że zgłoszono do niego zastrzeżenia. Wtedy pracodawca zwraca protokół zespołowi powypadkowemu w celu wyjaśnienia lub uzupełnienia.

Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie dostarcza poszkodowanemu, a w przypadku wypadku śmiertelnego członkom rodziny zmarłego. Protokół powypadkowy, w którym stwierdzono wypadek śmiertelny, ciężki lub zbiorowy, pracodawca musi dostarczyć do Inspekcji Pracy.

Do protokołu dołączamy zapis wyjaśnień osoby lub osób poszkodowanych w wypadku, zapis zeznań świadków wypadku, szkice lub fotografie miejsca wypadku, ewentualne uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego do ustaleń zespołu powypadkowego. Gdy jest to konieczne należy dołączyć również pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, których to opinie mogą pomóc w ocenie rodzaju i skutków wypadku.

Jeżeli w Państwa firmie nie ma osoby, która byłaby uprawniona do sporządzenia protokołu powypadkowego, nasza firma przyjmie na siebie obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy jak również wypadków w drodze, do i z pracy.